תנאי שימוש –www.cell-locate.com  

 

ברוכים הבאים לאתר [www.cell-locate.com  המופעל על ידי החברה.

אנא קראו בבקשה את האמור בתקנון ואל תיבהלו מהשפה המשפטית והפורמאלית. אנחנו פה בשבילכם, כדי לשרת אתכם ולהביא לכם את מירב התועלת.

 

כללי

1.1.        כל פעולה כלשהי באתר החברה כפופה לאמור בתנאי שימוש אלה להלן.

1.2.        כל המבצע פעולה כלשהי באתר החברה מעיד על עצמו שקרא בעיון ובדקדוק את פרטי תנאי שימוש אלה וכן כי הוא מקבל על עצמו, ללא סייג, באופן בלתי חוזר, את כל האמור בתנאי שימוש אלה. תנאי שימוש אלה מהווים הסכם לכל דבר וענין בין האתר למשתמשים בו. אם אינך מסכים לתנאי כלשהו מתנאי השימוש נא הימנע משימוש באתר.

1.3.        מובהר, כי הוראות תנאי שימוש אלו בקשר עם ביצוע ו/או ביטול עסקה באמצעות האתר אינן חלות על משתמש שעושה כל שימוש באתר ו/או מבצע רכישות מוצרים באמצעות האתר באופן שאינו אישי, ביתי או משפחתי (לרבות, אך לא רק, כל משתמש שעושה שימוש באתר לצרכים עסקיים) ותנאי ביצוע עסקה לרכישת מוצר באמצעות האתר לרבות תנאי ביטול העסקה עבור לקוח עסקי כאמור יסוכמו בין החברה ללקוח באופן פרטני באמצעות טופס הזמנה.

1.4.        מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, המונח "פעולה" בתנאי שימוש אלה משמעותו כל הצעת רכישה, רישום לרכישה, רכישה, רישום כלשהו, פרסום, פרסום תגובה, הבעת דעה וכיוצ"ב עניינים הדורשים פעולה אקטיבית מעבר לקריאת המפורסם באתר זה.

1.5.    חברת סגורו תעשיות סייבר בע"מ היא הבעלים הרשום של האתר ("החברה"). פרטי הקשר של החברה הם:

-          שם החברה: סגורו תעשיות סייבר בע"מ ח.פ. 515193993

-          כתובת למשלוח דואר: רח' אימבר 23, פתח תקווה.

-          דואר אלקטרוני: Sales@seguro-com.com

-          טלפון: 03-9242406

1.6.        לשם נוחות הקריאה הדברים מנוסחים בלשון זכר, אולם מתייחסים לגברים ונשים באותה המידה. מקום בו נכתבים הדברים בלשון רבים, הכוונה גם ללשון יחיד, ולהיפך.

1.7.        החברה שומרת לעצמה הזכות לשנות תנאי שימוש אלה מעת לעת, ללא שתמסור על כך הודעה מראש, ולכן יש לבחון את תנאי שימוש אלה לפני כל שימוש ו/או רכישת מוצרים באתר. ככל שהמשתמש אינו מסכים לשינוי כלשהו בתנאי שימוש אלה, הסעד היחיד לו יהיה זכאי המשתמש יהיה הפסקת השימוש באתר. כל שינוי בתנאי שימוש אלה יכנס לתוקף מיד עם פרסומו באתר במסגרת תנאי השימוש.

1.8.        רק האמור בתנאי שימוש אלה יחייב את האתר ואת החברה. מקום בו יש סתירה או אי-התאמה בין האמור בתנאי שימוש אלה ובין האמור במקום כלשהו באתר או במקום אחר (בסעיף קטן זה "המקור-האחר"), יגבר האמור בתנאי שימוש אלה, אף אם הוא מוקדם למקור-האחר, אף אם מוזכרים תנאי שימוש אלה במקור-האחר ואף אם המקור-האחר הנו ספציפי יותר ביחס לנושא הרלוונטי - כל זאת רק אם וככל שאין במקור-האחר כדי להרחיב את זכויות החברה ו/או האתר ו/או אין במקור-האחר כדי לצמצם את חובות ו/או אחריות החברה ו/או האתר.

1.9.        תכני האתר ויישומיהם, כולם או חלקם, עשויים להופיע ולהיות מוצגים ברשת האינטרנט ו/או בכל מדיה תקשורתית אחרת, לרבות תקשורת קווית, סלולארית, טלוויזיה ו/או כל מדיה אחרת שהיא; תנאי השימוש המפורטים בתנאי שימוש אלה רלוונטיים וחלים על כל ערוץ ו/או מדיה תקשורתית בהם מופיעים ו/או יופיעו תכני האתר ו/או יישומיו, כולם או חלקם, בשינויים המחויבים.

1.10.     תכני האתר, כולם או חלקם, עשויים להיות מתורגמים לשפות שונות באמצעות כלי תרגום שונים; תכני האתר בנוסחם בעברית בלבד מחייבים את החברה. תרגומם ככל שיעשה לשפות שונות הינו לנוחות המשתמש בלבד.

 

 

2.       מטרתו של האתר

2.1.        אתר האינטרנט של החברה (בתנאי שימוש אלה "האתר") הינו אתר המופעל על-ידי החברה ברשת האינטרנט, המציע למשתמשים לבצע רכישות של מוצרים שונים המוצעים למכירה באתר ("המוצרים").

2.2.        בכל מקרה בו בעמוד מכירה של מוצר כלשהו מצוין כי הוא נמכר על-ידי החברה, החברה תיחשב הן כמפעילת האתר והן כמוכר המוצר לצרכי הסכם רכישתו של אותו מוצר או שירות, לפי העניין. במקרים כאמור, ובמקרים אלו בלבד, יחולו על החברה הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 והתקנות על-פיו ("חוק הגנת הצרכן"), אשר חלות על "עוסק" בנוסף על החובות החלות עליה כמפעילת האתר, לרבות לעניין ביטול עסקאות. כמו כן, מובהר כי לא יחולו הוראות חוק הגנת הצרכן בקשר למשתמש שעושה כל שימוש באתר ו/או מבצע רכישות מוצרים באמצעות האתר באופן שאינו אישי, ביתי או משפחתי (לרבות, אך לא רק, כל משתמש שעושה שימוש באתר לצרכים עסקיים).

2.3.        מבלי לגרוע מן האמור בסעיף 2.2 לעיל, ככל שלא צויין במפורש כי מוצר כלשהו אינו נמכר על-ידי החברה ישירות, כל עסקה במוצרים הנה עסקה ישירה בין המשתמש לבין מוכר אותו המוצר, ואין לראות באתר ו/או בתכניו ו/או במידע המפורסם באמצעותו על-ידי מוכרי המוצרים (שאינם החברה) משום המלצה ו/או חוות דעת של החברה בקשר למוצר הנמכר ו/או הכדאיות ברכישתו.

2.4.        התמונות המוצגות באתר בקשר למוצרים הנמכרים באתר הינם להמחשה בלבד.

 

3.              המשתמשים

3.1.        רשאי להשתמש באתר בוגר, בגיל 18 ומעלה, שברשותו תא דואר-אלקטרוני פעיל ונגיש ברשת האינטרנט ובעל כרטיס אשראי תקף מחברת אשראי ישראלית.

3.2.        על אף האמור לעיל, החברה רשאית שלא לאפשר לאדם ולכל קבוצת אנשים את השימוש באתר, בין אם אושר שימוש כזה בעבר ובין אם לאו, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך במתן הנמקה ו/או במתן הודעה מראש. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל יוסבר, שאי-מתן האפשרות להשתמש באתר יעשה בדרך-כלל מסיבות כגון אמצעי תשלום לא תקף, מסירת פרטים לא-נכונים, פגיעה בחברה, באתר ו/או בספק כלשהו ו/או פגיעה במשתמש אחר.

 

4.              רכישות ומחירים

4.1.        המחירים באתר כוללים מס ערך מוסף. למען הסר ספק, אלא אם צוין אחרת במפורש, המחירים הנקובים באתר אינם כוללים דמי משלוח.

4.2.        החברה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ו/או תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת והעדכונים יפורסמו באתר. המחיר התקף ביחס לרכישה שבוצעה הינו המחיר שהופיע באתר בעת השלמת תהליך הרכישה ועם קבלת אישור השלמת הרכישה באמצעות הדוא"ל על-ידי המשתמש. במידה שמחיר מוצר או שירות כלשהו עודכן באתר בטרם השלמת תהליך הרכישה, המשתמש מודע לכך שיחויב בהתאם למחיר המעודכן.

4.3.        האתר והחברה אינם מתחייבים שהמחירים של המוצרים המפורסמים באתר הם המחירים הזולים ביותר.

4.4.        יובהר כי שימוש במכשיר סלולרי שנרכש מהחברה באמצעות האתר תלוי באיכות וזמינות רשת התקשורת. באחריות המשתמש אשר ביצע רכישה כאמור לרכוש תכנית מתאימה לשם שימוש במכשיר. החברה ו/או האתר אינם אחראים לאיכות השיחות המבוצעות באמצעות המכשיר הסלולרי או להתאמת המכשיר לשימוש או ייעוד מסוימים. משתמש אשר ביצע רכישה כאמור, לא יעשה שימוש במכשיר הסלולרי בניגוד לכל דין (לרבות, אך לא רק, שימוש ביטחוני אסור, בניגוד להוראות חוק הגנת הפרטיות, חוק האזנת סתר).

4.5.        יובהר כי החברה ו/או האתר אינם מוכרים לציבור כל מוצר רפואי. מוצרים הנמכרים על ידי החברה ו/או האתר לשם שיפור איכות חיי הרוכשים אינם מהווים מוצרים ו/או תכשירים רפואיים, והשימוש בהם אינו מהווה תחליף לייעוץ רפואי, תרופה או כל כיוצא בזה. החברה ו/או האתר אינם אחראים להתאמת המכשיר לשימוש או ייעוד מסוימים, לרבות שיפור אורח חיי הצרכן בפועל.

 

 

 

 

5.              ביטול עסקה והחזרות

5.1.        בכפוף להוראות סעיף 2.2 לעיל, משתמש רשאי לבטל עסקה לרכישת טובין ו/או שירותים שביצע באמצעות האתר (בהתאמה "משתמש" ו-"עסקה") אך ורק בהתאם לאמור בחוק הגנת הצרכן. סעיף 5 זה מפרט בתמצית את כללי ההחזרות והביטולים, אשר כפופים לכלל הוראות חוק הגנת הצרכן. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין האמור בסעיף 5 זה להלן לבין הוראות חוק הגנת הצרכן, תגברנה הוראת חוק הגנת הצרכן. כן מובהר, כי הוראות סעיף זה לא חלות על משתמש שעושה כל שימוש באתר ו/או מבצע רכישות מוצרים באמצעות האתר באופן שאינו אישי, ביתי או משפחתי (לרבות, אך לא רק, כל משתמש שעושה שימוש באתר לצרכים עסקיים) ותנאי ביצוע עסקה לרכישת מוצר באמצעות האתר לרבות תנאי ביטול העסקה עבור לקוח עסקי כאמור יסוכמו בין החברה ללקוח באופן פרטני.

5.2.        אופן ביטול עסקה

5.2.1.   ביטול עסקה ייעשה באמצעות משלוח הודעת ביטול באחת הדרכים הבאות ("הודעת הביטול"):

(א)    בדוא"ל לכתובת Sales@seguro-com.com;

(ב)    פנייה ישירה לשירות הלקוחות של האתר באמצעות שליחת הודעה מתוך חשבון המשתמש באתר;

(ג)      פנייה ישירה לשירות הלקוחות של האתר במוקד הטלפוני אשר פרטיו מופיעים באתר;

(ד)    משלוח דואר רשום לכתובת החברה: רח' אימבר 23, פתח תקווה;

5.3.        מועדים ותנאי ביטול עסקה - כללי

משתמש רשאי לבטל עסקה, מכל סיבה שהיא, במועדים ובתנאים הבאים:

5.3.1.   ברכישה של טובין - מיום ביצוע העסקה ועד ארבעה עשר ימים ממועד קבלת הטובין, או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים המנויים בסעיף 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן (לפי המאוחר מביניהם).

5.3.2.   ברכישה של שירות - בתוך ארבעה עשר ימים מיום ביצוע העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים המנויים בסעיף 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן (לפי המאוחר) כמפורט להלן: בעסקה מתמשכת (כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן) - בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לאו, ובעסקה שאינה עסקה מתמשכת ­- בתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.

5.4.        עסקאות שלא ניתן לבטל

הוראות סעיף 5.2.1 לעיל והוראות סעיף 5.5.2 להלן לא יחולו על העסקאות הבאות:

5.4.1.   עסקאות לרכישת טובין פסידים;

5.4.2.   עסקאות לרכישת שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, אם מועד ביטולן חל בתוך שבעה ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן;

5.4.3.   עסקאות לרכישת מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ"ה-1995;

5.4.4.   עסקאות לרכישת טובין שבעקבותן הטובין יוצרו במיוחד בעבור המשתמש;

5.4.5.   עסקאות לרכישת טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהמשתמש פתח את אריזתם המקורית.

5.5.        מועדים ותנאי ביטול עסקה - משתמש שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש

5.5.1.   בסעיף 5.5 זה:

"אדם עם מוגבלות" - כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998;

"אזרח ותיק" - מי שמלאו לו 65 שנים;

"עולה חדש" - מי שטרם חלפו חמש שנים מיום שניתנה לו תעודה עולה או תעודת זכאות כעולה ממשרד העלייה והקליטה.

5.5.2.   משתמש שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, רשאי לבטל עסקה בתוך ארבעה חודשים מיום ביצועה, מיום קבלת הטובין נשוא העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים המנויים בסעיף 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי העניין, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין נציגי האתר למשתמש, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.

5.5.3.   הוראות סעיף 5.5.2 ‏לעיל לא יחולו על העסקאות המנויות בסעיף 5.4 לעיל.

5.5.4.   ביקש משתמש שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש לבטל עסקה, רשאים נציגי האתר לדרוש ממנו להציג לפניהם תעודה המוכיחה שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש. בהתאם לדרישה כאמור, המשתמש יציג לפני נציגי האתר את אחד מהמסמכים המנויים בסעיף 14ג1(ד) לחוק הגנת הצרכן, לפי העניין, או יספק להם עותק שלו, לרבות באמצעות תקשורת אלקטרונית או פקסימיליה.

5.6.        תוצאות ביטול עסקה

5.6.1.   ביטול עקב פגם או אי התאמה

במידה וביטל משתמש עסקה לפי סעיפים 5.2.1 או 5.5 לעיל עקב פגם בטובין שרכש, או עקב אי התאמה בין הטובין (או השירות) שרכש לבין הפרטים שנמסרו לו לפי סעיפים 14א(א) ו-(ב) או 14ג(א) ו-(ב) לחוק הגנת הצרכן, או עקב אי אספקת הטובין או השירות שרכש במועד שנקבע, יחולו ההוראות להלן:

(א)    החברה תחזיר למשתמש בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על-ידי המשתמש, תבטל את חיובו של המשתמש בשל העסקה ותמסור לו עותק מההודעה בדבר ביטול החיוב כאמור ולא תגבה מהמשתמש דמי ביטול כלשהם.

(ב)    במידה והמשתמש קיבל את הטובין שרכש, הוא יעמידו לרשות החברה במקום שבו נמסרו לו הטובין ויודיע על כך לחברה, והוא הדין לגבי טובין כלשהם שקיבל המשתמש בעקבות ביצוע העסקה.

5.6.2.   ביטול שאינו עקב פגם או אי התאמה

במידה וביטל משתמש עסקה לפי סעיפים 5.2.1 או 5.5 לעיל, שלא מהטעמים המנויים בסעיף 5.6.1 לעיל (פגם או אי התאמה), יחולו ההוראות להלן:

(א)    החברה תחזיר למשתמש, בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על-ידי המשתמש; כשחיובו של המשתמש בשל העסקה יבוטל ויימסר לו עותק מההודעה בדבר ביטול החיוב כאמור. מהמשתמש לא ייגבו סכומי כסף כלשהם, זולת דמי ביטול (ככל שהחברה תחליט לגבות) בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הטובין שרכש, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.

בסעיף זה, "דמי ביטול" - לרבות הוצאות או התחייבות בשל משלוח, אריזה או כל הוצאה או התחייבות אחרת, שלטענת החברה הוצאו על-ידה או שהיא התחייבה בהן בשל ההתקשרות בעסקה, או בשל ביטולה.

(ב)    במידה והמשתמש קיבל את הטובין שרכש, עליו להחזירם לחברה במקום עסקה, והוא הדין לגבי טובין כלשהם שקיבל המשתמש בעקבות ביצוע העסקה.

5.6.3.   מבלי לגרוע מהוראות סעיפים 5.6.1 ו-5.6.2 לעיל, במידה ומשתמש ביטל עסקה מתמשכת (כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן) כאמור בסעיפים 5.3 ו-5.5.2 לעיל, שהוחל במתן השירות לפיה, ישלם המשתמש את התמורה היחסית בעד השירות שניתן לו.

5.6.4.   במידה והתקין נציג מטעם החברה טובין בבית המשתמש לצורך מתן שירות לפי העסקה, החברה תהיה רשאית לגבות מהמשתמש תשלום בשל הוצאות ההתקנה, בסכום שלא יעלה על 100 ש"ח.

במקרה של החזרה - הטובין יוחזרו באריזתם המקורית וללא פגיעה ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא.

כמו כן אין בהוראות סעיפים 5.6.1 ו-5.6.2 לעיל כדי לגרוע מזכותה של החברה לתבוע את נזקיה מהמשתמש במקרה שהחזיר לחברה טובין שערכם פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבם בזמן שהיו ברשותו.

6.              משלוחים

6.1.        החברה או צד שלישי המציע מוצרים למכירה באתר (לפי העניין, "המפרסמים") עשויים להציע למשתמש לספק את המוצרים הנרכשים על-ידם בהתאם לתנאי האספקה הקבועים בעמוד הרכישה של המוצר/ים.

6.2.        המפרסמים רשאים לגבות דמי משלוח מהמשתמשים עבור משלוח המוצרים שנרכשו באתר, אשר יכול להתבצע באמצעי משלוח שונים (דואר, דואר רשום, שליח ועוד) על-פי שיקול דעתם, לרבות באמצעות חברות הפצה שונות ו/או באמצעות דואר ישראל.

6.3.        אופן משלוח המוצרים כפוף לתנאים החלים בחברות ההפצה בכל הנוגע לאזורי החלוקה (כגון מגבלות על חלוקה ו/או איסוף מעבר לקו הירוק, מסירה לנקודת חלוקה בתוך מושבים וקיבוצים וכדומה), שעות החלוקה, ואופן החלוקה (כגון איסוף מסניף הדואר). יובהר כי יתכנו ישובים שחברות ההפצה והמשלוחים אינן מגיעות לבתי הלקוח בהם והלקוח יוכל לקבל את המוצר רק בסניף הדואר המצוי בישוב הקרוב לכתובת המשלוח שנמסרה על-ידי הלקוח ו/או בנקודת חלוקה אחרת לפי הענין. מוצר יחשב ככזה שנמסר ללקוח אם נמסר לסניף דואר כאמור, או לנקודת חלוקה כאמור, גם אם הלקוח לא הגיע לקחת את המוצר וכן גם אם מקום מסירת המוצר כאמור אינה כתובת המשלוח של הלקוח. במקרה של מסירה שלא בכתובת המשלוח של הלקוח, ללקוח לא תהיה כל טענה כנגד המפרסם ו/או החברה במקרים המתוארים לעיל, בכל הנוגע לאופן המסירה, לרבות בכל מקרה של עיכובים במסירת המוצרים.

6.4.        יובהר כי תנאים אלה יחולו גם במקרה בו המשתמש רשאי להחזיר את המוצר במקום בו קיבל אותו, כאמור בסעיף 6.3 לעיל, ובמקרה כזה על המשתמש להגיע לישוב ו/או לסניף דואר ממנו ניתן לשלוח את המוצר בדואר ו/או באמצעות חברת הפצה ולמשתמש לא תהיה כל טענה כלפי החברה ו/או כלפי המפרסם במקרה זה.

6.5.        החברה לא תישא בכל אחריות לעניין עיכובים באספקת מוצרים מהמפרסמים כתוצאה מכל סיבה שהיא, לרבות אירועים שאינם בשליטתה כגון תקלות, עיכובים, שביתות, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב ו/או טלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.

 

7.              החזרת פסולת של ציוד חשמלי, אלקטרוני וסוללות

7.1.        על-פי הוראות החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, התשע"ה-2012 ("החוק לטיפול סביבתי"), במועד האספקה של מוצר שרכשת שהינו ציוד חשמלי ואלקטרוני, הינך רשאי למסור לפינוי מוצר ישן שהינו ציוד חשמלי ואלקטרוני דומה למוצר החדש שרכשת, קרי מוצר ישן מאותה קבוצת סיווג, בכמות או במשקל דומים למוצר החדש הנרכש ללא תשלום או תמורה אחרת על כך.

7.2.        החזרת פסולת של ציוד חשמלי, אלקטרוני וסוללות, תתבצע באותו האופן בו סופק הציוד החשמלי ואלקטרוני אשר נרכש על-ידי הקונה. פינוי המוצר הישן מביתך ייעשה ללא תשלום, למעט במקרה של הובלה חריגה ו/או פירוק המוצר, ובכפוף לכל התנאים המפורטים להלן: (א) המוצר אותו אתה מעוניין לפנות יהיה מוכן לפינוי ומנותק מכל חיבור לחשמל ו/או למים ו/או לגז ו/או כל חיבור אחר ללא צורך בהמתנה לכך מצד המוביל; (ב) פינוי המוצר יהיה מהכניסה לבית הלקוח ומאותה קומה בה נמסר המוצר החדש בלבד; (ג) המוצר אינו מזיק, כלומר אינו מהווה סיכון בריאותי ו/או בטיחותי. הובלה חריגה הינה, הובלה המצריכה היערכות מיוחדת כגון פירוק המוצר הישן, כולו או חלקו ו/או במקרה בו נדרש אמצעי מיוחד לצורך הוצאת המוצר הישן מבית הלקוח כגון מנוף - וזאת על-פי שיקול המפרסמים ו/או המוביל מטעמם.

 

8.              ממשקים שלישיים

8.1.        המשתמש מבין ומאשר כי קיימים ממשקים שלישיים בהם האתר עושה שימוש, לרבות, אך מבלי למעט ,Facebook, Google+, Instagram, WhatsApp, Waze   ("ממשקים שלישיים").

8.2.        מקום שהמשתמש עושה שימוש בממשקים השלישיים, אזי שימוש זה כפוף לתנאי השימוש של הממשקים השלישיים, ועל המשתמש האחריות לפעול לפיהם. המשתמש מצהיר כי החברה, לרבות הדירקטורים שלה, מי מנושאי המשרה בה, נציגיה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה ו/או הפועלים מטעמה, לא תהיה אחריות לכל נזק ישיר או עקיף, תוצאתי או מיוחד מכל סוג שהוא שייגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכל עניין הנוגע לממשקים השלישיים.

9.              פרסומות

9.1.        האתר עשויות לכלול פרסומות של בתי עסק ו/או צדדים שלישיים ו/או קישורים לאתרים ו/או אפליקציות של בתי עסק ו/או צדדים שלישיים. יובהר כי החברה אינה אחראית לתוכנם של האפליקציות, האתרים ו/או הפרסומות האמורים, מדיניות הפרטיות שלהם, ו/או ביחס להתאמתם של המוצרים ו/או השירותים המוצעים במסגרתם למשתמש, והיא אינה ממליצה ו/או מעודדת לרכוש את המוצרים ו/או השירותים המוצעים במסגרתם של אותם אתרים, אפליקציות ו/או פרסומות. החברה לא תישא בכל נזק, הוצאה ו/או אובדן שנגרמו, או נגרמו לכאורה, בקשר עם השימוש באתרים ו/או באפליקציות הללו, בשל הסתמכות על האתרים, האפליקציות, הפרסומות, תוכנם ו/או בקשר עם מוצרים או שירותים אשר הוצעו על ידי האתרים, האפליקציות ו/או הפרסומות האמורים.

9.2.        על המשתמש לבחון את מידת התאמתם של המוצרים ו/או השירותים המוצעים על ידי האתרים, האפליקציות ו/או הפרסומות האמורים לעיל וכן את מדיניות הפרטיות שלהם. יובהר כי כל עסקה שתיעשה בהסתמך על פרסומות, אפליקציות ו/או אתרים כאמור תיעשה עם המפרסם, וכי החברה אינה צד לעסקה כאמור ולא תישא באחריות מכל סוג שהוא למוצרים ושירותים שנרכשו כאמור.

9.3.        החברה לא תישא באחריות לתוכנם, מהימנותם, אמינותם, מידת דיוקם ו/או חוקיותם של אתרים, אפליקציות ו/או פרסומות כאמור, למדיניות הפרטיות שלהם, ולמידע הכלול בהם ו/או לפעולה ו/או מחדל שננקטו בהסתמך על תוכן ומידע כאמור

10.          העלאת תוכן לאתר

10.1.     המשתמשים באתר עשויים להיות רשאים להעלות תוכן לאתר ("התוכן"), ולשתף אחרים בתוכן האמור. כל משתמש מתחייב שלא להעלות תוכן פוגעני, מאיים, מעליב, משמיץ, גזעני, לא חוקי, בלתי ראוי, פורנוגרפי, מכיל לשון הרע, מפלה, מכיל אלימות, פוגע בפרטיות, מפר זכויות קניין רוחני של צדדים שלישיים, הכולל פרסומת מסחרית ו/או הפוגע בשם הטוב ו/או במוניטין של החברה (לרבות, אך מבלי למעט, בעלי המניות של החברה, דירקטורים, מנהלים, נציגים, נושאי משרה, עובדים, יועצים ותאגידים קשורים). מבלי לגרוע מן האמור לעיל, המשתמש מתחייב שלא להעלות כל תוכן המכיל וירוסי מחשב, תוכנות זדוניות, סוסים טרויאנים, ספאם,  קוד או קובץ מזיק ו/או שיש בו בכל אופן שהוא בכדי לפגוע ו/או להאט את השימוש באתר ו/או בחוויית השימוש של האתר.

10.2.     המשתמש מתחייב, בין היתר, שלא לעשות שימוש באתר ו/או בכל חלק מהן באופן בלתי מורשה ו/או תוך שימוש בשיטות ו/או אמצעים שאינם מורשים, כולל בין היתר רובוטים, זחלים(crawlers), עכבישים(spiders)  ו/או כל אמצעי אוטומטי אחר ו/או שלא לשנות, לתרגם, להנדס, להנדס לאחור (reverse engineer) ו/או לעשות כל ניסיון לגלות את קוד המקור של כל חלק באתר ו/או כל תוכנה הקשורה אליהן ו/או ליצור יצירות נגזרות שלהן ו/או באופן העלול לגלות ו/או להפיץ את קוד המקור של האתר ו/או כל חלק מהן ו/או העלול להכפיף את החברה לחובה לגלות ו/או להפיץ את קוד המקור של האתר ו/או של כל חלק מהן ו/או שימוש שעלול להעניק לצד ג' את הזכות לשנות או ליצור יצירות נגזרות מהאתר ו/או קוד המקור.

10.3.     החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר כל תוכן שהוא מכל סיבה שהיא, בין אם נכללת בתנאי השימוש הללו ובין אם לאו, שהועלה על ידי משתמש, ללא צורך במתן הודעה מראש למשתמש שהעלה את התוכן ומבלי שיהיה עליה לנמק את הסרת התוכן. אין בהוראות סעיף זה בכדי לחסום את החברה מפני כל סעד משפטי אחר נגד משתמש, והחברה שומרת לעצמה את מלוא הזכויות לנקוט בהליכים משפטיים בהתאם.

10.4.     כל משתמש שמעלה תוכן מוסר בזאת לחברה רישיון קבוע, בלתי ניתן לביטול, ללא חיוב בתשלום מכל סוג שהוא (לרבות, אך מבלי למעט, תמלוגים) לעשות שימוש בתוכן בכל אופן שהוא ועל פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ו/או להעביר רשיון זה לאחרים.

11.          סודיות ופרטיות

11.1.     אין חובה למסור פרטים כלשהם של יחיד או תאגיד, ואולם אי-מסירת הפרטים הנדרשים בתהליכי הרישום והמכירה באתר עלולה שלא לאפשר השלמתה של עסקה.

11.2.     החברה לא תעביר פרטים של משתמש כלשהו לצד שלישי, ללא אישורו של אותו משתמש מראש ובכתב, זולת לצדדים שלישיים כדוגמת קבלני משנה או חברות קשורות לחברה, הנדרשים לפרטים לצורך עצם מתן האפשרות למשתמש לעשות שימוש באתר. כמו כן, החברה תהא רשאית למסור פרטים אודות מקרה בו החברה נדרשת לכך על-פי חוק, הוראה של טריבונל כלשהו ו/או במסגרת הליך משפטי מסוג כלשהו, בכדי להגן על זכויותיה ו/או נכסיה, ו/או מטעמים מוצדקים אחרים.

11.3.     היות ומדובר בסביבה מקוונת שבה אין אפשרות לאבטחה מוחלטת, כל המוסר פרטים באתר זה עושה זאת על אחריותו בלבד.

11.4.     החברה תעשה מאמצים סבירים ומקובלים כדי לשמור על סודיות פרטי המשתמשים.

11.5.     החברה לא תישא באחריות לכל נזק, אבדן רווחים, פגיעה בשם טוב, הסתמכות, הוצאה, הפרת חוזה וכיוצ"ב - ישירים ו/או עקיפים - שנגרמו, אם וככל שנגרמו, בשל פגיעה בסודיות פרטי המשתמשים, דליפת פרטי אמצעי תשלום ו/או פרטי ספקים.

11.6.     מובהר, כי החברה תהא רשאית לשלוח למשתמש שנתן את הסכמתו לכך דואר אלקטרוני ו/או מסרונים המכילים מסרים שמטרתם לעודד רכישת מוצר או שירות מטעם החברה ו/או חברות קשורות אליה, לפי הענין, העונים על ההגדרה "דבר פרסומת", על-פי תיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. בנוסף, החברה תהיה רשאית לשלוח למשתמש כאמור בדוא"ל או במסרון קצר אשר עשוי לכלול עדכונים בנושאים שונים שאינם פרסומיים, לדוג' פרטים על ביצוע עסקה. הינך רשאי, בכל עת, להודיע לחברה על רצונך להסיר את כתובתך מרשימת הדיוור של החברה ו/או של החברות הקשורות לחברה, על-ידי שליחת הודעה ל: Sales@seguro-com.com

11.7.     החברה תהא רשאית להשתמש במידע של משתמש, שנאסף במסגרת השימוש באתר, לצורך מתן השירותים באתר וביצוע עסקאות, ליצירת מנגנון הזדהות אחת (single sign-in) עבור המשתמש לצורך שימוש בשירותים המוצעים באתר וביישומים המופעלים על-ידי החברה ו/או כל חברה קשורה (בכפוף למדיניות הפרטיות הנהוגה ביחס לכל שירות ויישום כאמור), ולצרכים פנימיים, כגון ניתוח מידע מצרפי בדבר דפוסי רכישה והתנהגות של משתמשים, ולצרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות, לרבות באמצעות "עוגייה" (cookies). כל משתמש יכול להגדיר מחדש את הדפדפן שלו כך שיסרב לכל הcookies או שיתריע על cookies שנשלחות אליו. למרות זאת, יש לשים לב שמספר חלקים של האתר עלולים לא לתפקד כראוי אם משתמש מסרב לקבל cookies.

11.8.     החברה תהיה רשאית להעביר מידע אודות המשתמשים לצדדים שלישיים, כדוגמת קבלני משנה או חברות קשורות, למטרות המפורטות לעיל בלבד.

11.9.     משתמש שיגיש תלונה או שאילתה בקשר למוצר/שירות ספציפי, יחשב כמי שאישר להעביר את פרטיו למפרסם הרלוונטי, לצורך בירור תלונתו. אין באמור משום התחייבות של האתר או החברה לטפל בתלונות באופן כלשהו או בכלל.

11.10. האתר והחברה יענו לכל בקשה למסירת מידע - כולל מידע אישי ומידע פרטי - אם תוגש בהתאם להליך חוקי, כגון צו חיפוש, צו בית-משפט וכדומה.

 

12.          העדר אחריות

12.1.     החברה אינה צד להתקשרות שתעשה בין מפרסם צד שלישי למשתמשים באמצעות האתר.

12.2.     החברה אינה אחראית לאיכות המוצרים, זמינות המוצרים במלאי, זמני האספקה, הפרטים שפורסמו באתר לגבי המוצרים, התאמה בין המוצרים שסופקו לתמונות המוצרים שפורסמו באתר, המפרט הטכני, התאמת המוצרים לצרכי המשתמשים, השירות של המפרסמים, קביעת המחירים, תיקונים, בלאי, זהות היצרנים של המוצרים וכיוצ"ב עניינים הקשורים באופן כלשהו, ישיר או עקיף, למוצרים, לשירותים ו/או למפרסמים.

12.3.     החברה לא תישא בכל אחריות לעיכובים ו/או כשלים בהשלמת תהליך הרכישה ו/או באספקת המוצרים, בין אם דרך האתר ובין אם בדואר ובין בכל דרך אחרת, כתוצאה מאירועים ומגורמים שאינם בשליטתה, לרבות, שביתות ו/או תקלות במערכת המחשוב ו/או במערכות הטלפונים ו/או במערכות התקשורת ו/או תקלות אחרות ו/או פעולות איבה ו/או כוח עליון ו/או כל אירוע אחר שיפגע בהשלמת תהליך הרכישה ו/או באספקת המוצרים.

12.4.     האתר עשויות לכלול פרסומות של צדדים שלישיים. מובהר, כי החברה אינה אחראית לתוכנן של הפרסומות האמורות ו/או ביחס להתאמתם של המוצרים ו/או השירותים המשווקים באמצעותן והיא אינה ממליצה ו/או מעודדת את המשתמשים לרכוש את המוצרים ו/או השירותים המוצעים במסגרתן.

12.5.     תמונות המוצרים המופיעות באתר הנן להמחשה בלבד, כפי שנמסרו לחברה על-ידי המפרסמים, לצרכי פרסום באתר.

12.6.     החברה אינה מפקחת ואינה אחראית על אמינות ו/או דיוק המידע המוצג על-ידי המפרסמים, רמת השירות של המפרסמים, זמני האספקה, ההתאמה בין התמונות למוצרים שסופקו וכיוצ"ב.

12.7.     החברה שומרת לעצמה הזכות להפסיק את פעילות האתר בכל עת, לכל פרק זמן, לצורך תחזוקה, בשל סגירת האתר וכן לכל מטרה ומכל סיבה אחרת. הפסקת פעילות כאמור (זמנית או קבועה) לא תחייב הודעה מראש או הנמקה כלשהם לאף גורם.

12.8.     החברה אינה אחראית ולא תישא באחריות - באופן ישיר או עקיף - לכל נזק, אבדן רווחים, הוצאה, פגיעה בשם טוב, הסתמכות, הפרת חוזה, עוולה כלשהי וכיוצ"ב שנגרמו, אם וככל שנגרמו, למשתמש ו/או צד ג' כלשהו, בקשר (ישיר או עקיף) עם האתר, השימוש בו, המוצרים, השירותים, השימוש בהם (לרבות המוצרים המוצעים באמצעות פרסומות של צדדים שלישיים), מכל סיבה שהיא, לרבות, אך לא רק, עקב איחור ו/או כשל באספקת המוצר ו/או עקב אי אפשרות להשלים את תהליך הרכישה וכן בשל הפסקת פעילות האתר (באופן זמני או קבוע) ו/או הספקים.

12.9.החברה אינה אחראית בגין כל נזק עקיף, מקרי, תוצאתי ו/או אינסידנטאלי, אי יכולת להשתמש, אובדן נתונים ו/או אובדן רווחים הנובע מהשימוש באתר ו/או בכל מידע, תכנים, שירותים או מוצרים באתר ו/או שניתן לגשת אליהם באמצעות האתר, אף אם הפעילה החברה פיקוח כלשהו על התכנים המוצבים באתר או שניתן לגשת אליהם או לצפות בהם באמצעות האתר, ואף אם נודע לה על האפשרות לנזק שכזה, שיגרם לגולשת ו/או לצד שלישי כלשהו, בכל הקשור והנוגע לאתר ו/או לשירותים המוצעים באתר, לשימוש בהם, לאי יכולת להשתמש בהם, לביטולם, הגבלתם או להפסקתם.

12.10.                  היה והחברה ניסתה מרצונה הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה ו/או פנייה של משתמש, סיוע זה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על החברה.

12.11.                  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אם מכל סיבה שהיא, תוטל אחריות על החברה בקשר לנזק אשר נגרם למשתמש, אחריותה הכוללת של החברה תוגבל למחיר אשר שולם בפועל על ידי המשתמש לחברה בגין המוצר שרכש המשתמש באמצעות האתר, ובמקרה בו מדובר במשתמש שלא ביצע כל רכישה באמצעות האתר, תוגבל אחריות החברה לסכום כולל של 10 שקלים חדשים בלבד.

12.12. מבלי לפגוע באמור לעיל, ככל שמופיע קישור (Link) חיצוני באתר, החברה ולא תהיה אחראית באופן כלשהו - ישיר או עקיף - לתכניו של אותו קישור, המידע שמתפרסם בו, תמונות המופיעות בו, הסתמכות על כל אלו וכל נזק, הוצאה ואבדן רווחים, ישיר ו/או עקיף, שנגרמו כתוצאה ו/או בקשר עם אותו קישור חיצוני.

12.13. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל מובהר, שיתכן שבשל תקלות טכניות ו/או הצורך בתחזוקת האתר, רכישות של משתמשים לא יושלמו. משתמשים באתר נדרשים להיות מודעים לכך ובעשותם פעולה באתר הם לוקחים על עצמם את האחריות המלאה לכל נזק, הסתמכות, הוצאה, אבדן רווחים וכיוצ"ב תוצאות העלולות להיות לתקלות שכאלו.

12.14. המשתמשים והמפרסמים אחראים כלפי החברה, משתמשים אחרים ומפרסמים אחרים בכל מעשה או מחדל בהתאם להוראות הדין.

 

13.          שימוש בלתי מורשה באתר

13.1.     אין לעשות שימוש בלתי מורשה באתר.

13.2.     מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אין להפיץ, להעתיק, לשכפל ו/או להציג את תכולת האתר באתר אחרות או פרסומים אחרים, ללא אישור מראש ובכתב מהחברה, לרבות איסור על שימוש בטכניקות Framing ו- Automated Data Mining Tools.

13.3.     אין לעשות שימוש בלוגו של האתר ו/או של החברה, בזכויות יוצרים ו/או בקניין רוחני כלשהו של האתר ו/או החברה ללא אישור החברה מראש ובכתב.

 

14.          זכויות יוצרים וסימני מסחר

14.1.     כל הנמצא באתר זה, הוא רכושה הבלעדי של החברה או בשימוש עם רשות מפורשת של זכויות יוצרים ו/או הבעלים של הסימן המסחרי. העתקה כלשהי, הפצה, שידור, פרסום, קישור, או שינוי אחר של האתר או כל הנמצא בהן ללא רשות מפורשת בכתב של החברה היא אסורה בהחלט. אין בשימוש שנעשה על-ידי משתמשי האתר באתר ו/או בתכנים שלו כדי להקנות למשתמשי האתר זכות קניין רוחני כלשהו באתר ו/או בתכנים שלו, מלבד הזכות לעשות שימוש באתר ו/או בתכנים שלו התאם לאמור בתנאי שימוש אלו.

14.2.     כל הפרה של מדיניות זו עלולה לגרום להפרת זכות יוצרים, סימן מסחר או זכות קניין רוחני אחרת אשר תחשוף את המפר לתביעות אזרחיות ו/או הליכים פליליים.

14.3.     האתר כוללות חומר המוגן בזכויות יוצרים, סימני מסחר וזכויות קנין רוחני אחרות, לרבות, אך לא רק, מלל, תוכנות, תמונות, מוזיקה ווידאו, גרפיקה וסאונד, וכן את כל התוכן של האתר.

14.4.     החברה הינה בעלת זכות יוצרים בתוכן, בסדר הבחירה, בתיאום ובקידום של התוכן באתר, ואף גורם אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר, להשתתף בהעברה או מכירה, ליצור יצירות נגזרות, או לנצל בדרך כלשהי את התוכן, במלואו או בחלקו.

14.5.     אין לחברה כל חובה לספק למשתמשים באתר סימנים או כל דבר אחר שעשוי לסייע למשתמשים לקבוע האם החומר המדובר מוגן בזכויות יוצרים או סימן מסחרי.

 

14.          כללי

14.1.     השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות של האתר. על המשתמש לקרוא את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות במלואם בקפידה, לפני השימוש באתר. תשומת לב המשתמש מופנית לכך שתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות מהווים הסכם מחייב בין המשתמש לבין החברה, וכי במידה שהמשתמש אינו מסכים להוראה כלשהי מתנאי השימוש או ממדיניות הפרטיות, עליו להפסיק באופן מיידי לעשות שימוש באתר. בעצם השימוש באתר מובעת הסכמה לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, כפי נוסחם מעת לעת.

14.2.     החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ושינוי זה ייכנס לתוקפו מיד עם פרסומו באתר (או במועד אחר שייקבע על ידי החברה); החברה אינה מתחייבת למסור למשתמש הודעה מראש על שינויים כאמור, ולכן יש לבחון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות לפני כל שימוש באתר. ככל שהמשתמש אינו מסכים לשינוי כלשהו בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות, הסעד היחיד הוא להפסיק את השימוש באתר.

14.3.     המשתמש מסכים שתשדורת מידע לאתר או מהן אינם יוצרים בינו לבין החברה כל קשר או יחסים אשר חורגים מעבר לאלה המפורטים בתנאי השימוש.

14.4.     תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, כנוסחם מעת לעת, מהווים את ההסכם היחיד התקף בין החברה לבין המשתמש, ולא יהיה תוקף לכל מצג, הבטחה, הסכמה או התחייבות, בין בכתב ובין בעל פה, שאינם כלולים בתנאי שימוש אלו ו/או במדיניות הפרטיות.

14.5.     במידה שסעיף כלשהו בתנאי השימוש ו/או במדיניות הפרטיות יימצא לא תקף, בלתי אכיף או בלתי חוקי מסיבה כלשהי על ידי בית משפט מוסמך, תוקפם או אכיפתם של יתר תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות לא ייפגעו; מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הסעיף שנמצא לא תקף, בלתי אכיף או בלתי חוקי יפורש באופן הקרוב ביותר לנוסחו ולמטרתו, באופן שבעקבות פרשנות שכזו הוא לא יימצא לא תקף, בלתי אכיף או בלתי חוקי.

14.6.     במידה שהחברה לא השתמשה או השתהתה מלהשתמש בזכות מהזכויות המוקנות לה על פי תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות, במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא יראו בכך ויתור על זכות מזכויותיה. אף זכות של החברה אינה ניתנת לוויתור אלא בכתב, בהודעה חתומה על ידיה. סטייה מתנאי שימוש אלו /או ממדיניות הפרטיות על ידי החברה במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר בעתיד.

14.7.     החברה רשאית להסב את זכויותיה באתר ועל פי תנאי שימוש אלו ו/או מדיניות הפרטיות, כולן או מקצתן, לצד שלישי ללא צורך בקבלת הסכמת המשתמש. המשתמש אינו רשאי להסב זכות כלשהי ללא קבלת הסכמה מפורשת מראש ובכתב מאת החברה.

14.8.     הדין החל על כל הקשור באתר זה הוא הדין הישראלי בלבד.

14.9.     בכל מקרה של מחלוקת תהא לבתי המשפט של מחוז תל אביב-יפו הסמכות הבלעדית לדון בתביעה.

14.10. מובהר כי האמור בסעיפים 14.1-14.2 לעיל, חל גם על משתמש שאינו תושב ו/או אזרח ישראל, ובשום מקרה לא תשמע טענה לפיה ישראל אינה פורום נאות ו/או כי יש להחיל על כל התקשרות שהיא הקשורה לאתר דין זר.

בניית אתרים - טואול